תקנון

תקנון רישום FixDigital Academy

תקנון רישום FixDigital Academy

 Fixdigital שמה לעצמה ליצור את התנאים הסביבתיים המאפשרים השגת ידע ומטרות בתחום המדיה, לשם כך נוצר צורך להסדיר את יחסי התלמידים מול מרכז ההדרכה, זכויותיהם וחובותיהם באמצעות תקנון זה.  

 1. הגדרת תלמיד
  כתלמיד מרכז ההדרכה יחשב מי שקיבל אישור על רישומו לFixdigital הדרכה והסדיר את שכר הלימוד כנדרש וטרם סיים את חובות הקורס לפי אישור החברה.
 2. התנהגות תלמידים
  מרכז ההדרכה פועל ליצירת סביבת לימודים נעימה ואפקטיבית, רק בעזרת התלמידים ניתן לקיים סביבה זו. בכדי להשיג מטרה זו, נבקשכם לפעול לפי מספר כללים.

2.1 עישון

בניין ההדרכה הינו בניין ללא עישון.
אין לעשן בכל מתחם מרכז ההדרכה, פרט לפינת העישון הממוקמת בקומת הכניסה לבניין.

2.2 לבוש

הנכם מתבקשים לכבד את מרכז ההדרכה – נוכחות תלמידים במתחם מרכז ההדרכה בלבוש הולם בלבד.

2.3 הטרדה מינית

ביום 20 לספטמבר 1998, נכנס לתקפו החוק למניעת הטרדה מינית.
מטרת החוק היא לאסור הטרדה מינית כדי להגן על כבודו של אדם, על חירותו ועל פרטיותו וכדי לקדם שוויון בין המינים.
בחוק נקבע כי הטרדה מינית והתנכלות על רקע מיני, הם מעשים אסורים. בנוסף להיותם עילה לתביעה אזרחית מכח החוק, הם גם מעשים פליליים ועילה לתביעה בנזיקין.
החוק חל על כולנו ואנו דורשים מכל עובד ותלמיד לפעול על פי החוק ועל פי רוחו.
חלק מאמצעים אלה הם פרסום תקנון שנוסחו נקבע בחוק והנועד להבהיר את עיקר הוראות החוק ותקנותיו, מינוי אחראי/ת לטיפול בתלונות, נקיטת פעולות הסברה והמצאת עותקי החוק ותקנותיו לכל תלמיד המעונין בכך.
אנו מעמידים לעיונכם תקנון שהינו מחייב על פי החוק.

2.4 כללי התנהגות בכיתה

בכיתות הלימוד הושקעו משאבים רבים. רק בעזרת התלמידים נוכל לשמר אותן לקורסים הבאים. על כן חלים בכיתות הלימוד הכללים הבאים:

 • אין להכניס שתייה ודברי אוכל לכיתה.
 • יש לכבות מכשירי טלפון ניידים לפני הכניסה לכיתות.
 • אין לשבת על אדני החלונות, על משענות הכיסאות, על השולחנות ועל המזגנים.
 • אין לשים רגליים על הכיסאות והשולחנות.
 • אין לפרק או לשנות כבלי החיבור של המחשבים והציוד ההיקפי.
 • חל איסור חמור להעתקת תוכנות מ/אל מחשבי מרכז ההדרכה; התקנת תוכנות תבוצע באישור מרצה בלבד ובנוכחותו.
 • חל איסור להקליט ו/או להפיץ בכל צורה שהיא את ההרצאות המועברות בכיתה. במקרים בהם תלמיד מבקש להקליט את ההרצאה, עקב סיבה אישית מיוחדת, יגיש התלמיד פניה בכתב אל רכזת הקורס, אשר תשקול את בקשתו. ככל שרכזת הקורס תאשר, יהיה באפשרותו של התלמיד להקליט את ההרצאה לשימושו האישי בלבד ובהתאם להוראות המכללה.
 • אין לגעת במטול השקפים, מקרן וכל אמצעי הוראה אחרים.
 • אין להעביר ריהוט, לרבות כסאות מכיתה לכיתה.
 • אנו מבקשים להודיע למזכירות על כל תקלה שהתגלתה בכיתות; במקרה של תקלה במהלך שיעור
 • יש להודיע למרצה.
 • לתשומת לבכם, ברחבי הבניין ובכיתות הלימוד מותקנות מצלמות אבטחה.
 • מיקום כיתות הלימוד עשוי להשתנות למיקום קרוב באותו אזור ועד למרחק של 3 ק”מ אווירי מהמיקום שנמסר מועד הרישום. ככל ששינוי מיום כיתת הלימוד יוצר לתלמיד בעיה פרטנית, יוכל התלמיד לפנות למכללה על מנת שתסייע במציאת פתרון.

2.5 כללי התנהגות בשיעור לימוד מרחוק

שעורים במסגרת הקורס ניתנים באמצעות טכנולוגית לימוד מרחוק מהווים חלק בלתי נפרד מתוכנית הקורס. בנוסף לנאמר בתקנון זה, טכניקת לימוד מרחוק מחייבת את התלמיד לנהוג על פי הכללים הבאים:

 • ההשתתפות הינה אישית ואינה ניתנת להעברה, כולל הרשאות השתתפות.
 • האחריות להתחברות, להשתתפות ללימוד חלה על התלמיד. Fixdigital הדרכה תנקוט מצידה בכל הצעדים לסייע בתהליך זה.
 • שמירה על כללי התנהגות נאותים במהלך השידור, לרבות שימוש בצ’ט לצורכי למידה.
 • ידוע לתלמיד כי לפחות מודול אחד מתוך המסלול אליו נרשם מועבר בלמידה מרחוק ולכן מחייב אותו במחשב אישי, בקונפיגורציה המוגדרת בהנחיות ההתחברות וחיבור לאינטרנט. Fixdigital הדרכה אינה אחראית לנזקים ישירים ו/או עקיפים שיגרמו למחשב, כתוצאה מהתקנה ו/או שימוש במערכת הלימוד מרחוק.

2.6 שמירה על רכוש אישי

התלמידים מתבקשים לשמור על רכושם האישי. אין להשאיר תיקים ומסמכים ללא השגחה בתחומי מרכז ההדרכה. Fixdigital  הדרכה אינה אחראית לכל נזק שיגרם לרכוש התלמידים. רכושם וחפציהם של התלמידים הינם באחריותם בלבד.
תיק או חפץ עזוב יטופל כחפץ חשוד. הנכם מתבקשים לדווח למזכירות או למחלקת התאום על כל מקרה של גניבה או אובדן רכוש בתחום מרכז ההדרכה.

יודגש כי בסוף יום הלימודים יש לקחת את חומר הלימוד המחולק ע”י מרכז ההדרכה ולא להשאירו בכיתות. במקרה של אבדן ספר מסיבה זו או אחרת, לא יינתן ספר חלופי, אלא בתשלום נוסף. אנו ממליצים לכתוב שם על הספרים והחוברות המחולקים.

2.7 שימוש בתוכנות חוקיות

אנו משתמשים בתוכנות חוקיות בלבד. חל איסור חמור על העתקת תוכנה אל או מהמחשבים של מרכז ההדרכה.

2.8 טיפול בחפצים חשודים

יש לדווח מיידית למזכירות בית הספר או לכל גורם בבית הספר על כל חפץ חשוד.

2.9 נשק

הכנסת נשק לתחום מרכז ההדרכה מותרת רק עם נשיאת הצגת אישור תקף לנשיאת נשק.
חל איסור מוחלט על נשיאת נשק טעון בתחום מרכז ההדרכה.
בתחומי מרכז ההדרכה יש להצניע את הנשק.

2.10 אבדות שנמצאו בתחום מרכז ההדרכה

המוצא אבדה בתחום מרכז ההדרכה ואינו מאתר את בעליה, מתבקש למסור אותה למזכירות מרכז ההדרכה. אנו ננסה לאתר את הבעלים.

2.11 הוצאת ציוד

אין להוציא ציוד השייך למרכז ההדרכה מחוץ לתחומי מרכז ההדרכה אלא באישור בכתב מטעם הנהלת מרכז ההדרכה.

2.12 פעילות מסחרית 

בתחום מרכז ההדרכה אין לחלק או לתלות דפי פרסום על לוחות המודעות, אלא באישור הנהלת המרכז.

 1. ביטול הרשמה לקורס, תנאי קבלה ודרישות קדם


3.1 ביטול הרשמה לקורס
מועמד אשר נרשם לקורס ומבקש לבטל הרשמתו, יודיע על כך עד 14 ימי עבודה לפחות (שאינם ימי מנוחה) קודם למועד פתיחת הקורס. המכללה ממליצה ומבקשת כי הודעת הביטול תוגש בכתב לדוא”ל dvir@fixdigital.co.il  . בעת מסירת הודעת הביטול יש למסור את שם התלמיד, מספר תעודת הזהות ואת המועד בו חתם על הסכם ההתקשרות.
מועמד אשר ביטל את הרשמתו לקורס במסגרת לוחות הזמנים הנ”ל, יהיה זכאי להחזר תשלום שכר הלימוד עבור הקורס, בקיזוז דמי טיפול בסך 5% ממחיר הקורס או בסך 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם. במידה והתשלום עבור הקורס בוצע בכרטיס אשראי, תהא  Fixdigital  הדרכה זכאית לקזז מן ההחזר הכספי גם עלויות בהן חויבה בגין סליקת כרטיס האשראי בעסקה.

תנאים אלו מותאמים להוראותיהן של תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) התש”ע-2010.

למען הסר ספק מועד פתיחת הקורס הינו היום בו נערך השיעור הראשון ללימודים בקורס, לרבות- שיעור הכנה או שיעור מבוא או מפגש הכרות- זאת, אף אם התלמיד לא ישתתף בשיעור זה סיבות כלשהן (לרבות כאשר אי השתתפות התלמיד נעשתה בהסכמה או האישור Fixdigital  הדרכה ואף אם לאו). אם בקשת ביטול ההשתתפות תימסר בתוך 14 ימי עבודה לפני מועד פתיחת הקורס ועד למועד פתיחת הקורס (0-14 ימי עבודה לפני פתיחת הקורס), יוכל התלמיד לקבל החזר תשלום שכר הלימוד עבור הקורס, בקיזוז 500 ₪ אשר יגבו מהתלמיד בעת ההרשמה לקורס (“דמי הרשמה”), על מנת להבטיח את מקומו בקורס (כאשר דמי ההרשמה הינם חלק ממחיר הקורס הנגבה בנפרד).

החזר כספי בעת ביטול ו/או הפסקת השתתפות בקורס (לאחר תחילתו)-
במקרה של עזיבת קורס לאחר התחלתו ועד תום 10% משיעורי הקורס הראשונים, יוכל התלמיד לקבל החזר כספי של 20% ממחיר הקורס. אם בקשת ביטול ההשתתפות בקורס תימסר לאחר מועדים אלו, לא תהיה לתלמיד אפשרות לקבל החזר כספי כלשהו. בקשות לביטול השתתפות בקורס במועד מאוחר מ 14 ימי עבודה לפני תחילת הקורס, ימסרו בכתב אל מנהלת מח’ אקדמיה, הגב’ שפרה אשר, ויכללו את שם התלמיד, מספר תעודת הזהות ואת המועד בו חתם על הסכם ההתקשרות.

 1. קבלה לקורס – על תנאי
  הרישום לחלק מהקורסים מותנה בעמידה בתנאי קבלה. מרכז ההדרכה עשוי לקבל בתנאים מסוימים תלמידים אשר נתוני הקבלה שלהם הינם גבוליים. במקרה שכזה, יחתום התלמיד על הסכמה על פי הנוסח המופיע בנספח למסמך זה.

 2. מעבר מקורס לקורס
 • תלמיד שיעדר מהקורס למעלה מ 5 מפגשים רצופים ולא יעדכן על כך מראש את רכז הקורס ויקבל את אישורו הכתוב, מקומו בהמשך הקורס לא יובטח. עדכון רכז הקורס וקבלת אישורו יתבצע לא יאוחר מ 3 ימים ממועד ההיעדרות החמישי הרצוף.
 • לא ניתן לעבור מקורס לקורס יותר מפעם אחת. מקרים מיוחדים יידונו בועדת ההוראה העליונה.

6.1 שמיעה חוזרת

 • שמיעה חוזרת של מודול אחד בלבד, תתאפשר בתנאים המפורטים בסעיף זה, אך ורק אם הקורס/המודול אליו מתבקשת שמיעה החוזרת קיים במצבת הקורסים הנלמדים ב Fixdigital הדרכה ו/או לא שונתה מתכונתו (כלומר מתכונתו המקורית בה נלמד לא שונתה). בכל מקרה בו הקורס חדל מלהתקיים ו/או מתכונתו שונתה לא יהיה התלמיד זכאי לשמיעה חוזרת.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תלמידי קורסי הכשרות יוכלו לבצע שמיעה חוזרת של מודול מן הקורס בתנאים שיפורטו להלן:
 1. תלמיד המבקש לבצע שמיעה חוזרת יבקש אישור בכתב מהנהלת Fixdigital הדרכה ומרכז הקורס.
  2. שמיעה חוזרת תתאפשר כל עוד הקורס/המודול אליו מבקש התלמיד להירשם קיים בסל המוצרים של Fixdigital הדרכה.
  3. כאמור, תתאפשר שמיעה חוזרת של מודול אחד בלבד.
  4. שמיעה חוזרת תתאפשר על בסיס מקום פנוי בלבד.
  5. השמיעה החוזרת תתאפשר עד חצי שנה מסיום הקורס המקורי אליו היה התלמיד רשום.
  6. Fixdigital הדרכה אינה מתחייבת כי השמיעה החוזרת תתבצע במיקום ובשעות בהן התקיים הקורס המקורי.
  7. Fixdigital הדרכה לא תעניק ערכת לימודים נוספת לתלמיד אשר מבצע שמיעה חוזרת.
  7. רכזי הקורסים
  מרכז ההדרכה ממנה לכל קורס רכז קורס. רכז הקורס הינו איש הקשר של התלמידים מול מרכז ההדרכה.
  בין תפקידי רכז הקורס לנהל באופן שוטף את הקורס, לדאוג לרווחת התלמידים, לטפל בנושאים לימודיים ועוד. בשיחת הפתיחה יציג רכז הקורס את עצמו וכיצד ניתן ליצור עמו קשר.
  לכל רכזי הקורסים טלפונים עם משיבונים. (מספרי הטלפון יפורסמו בשיחת הפתיחה). במידה והגעתם למענה הקולי, הנכם מתבקשים להשאיר הודעה קצרה וברורה, את שמכם, מספר הקורס בו הנכם משתתפים וכן מספר טלפון שבו ניתן להשיגכם ורכז הקורס יחזור אליכם.

 2. חובות לימודיות
  תקנון זה הינו תקנון כללי של מרכז ההדרכה. בחלק מהמגמות או הקורסים, חלות הוראות מפורשות הגוברות על האמור בחלק זה. הוראות מפורטות יחולקו ע”י מנהלי התחומים/רכזי הקורס.

8.1 נוכחות בשיעורים

 • על התלמידים חלה חובת נוכחות של 80% מכל השיעורים ומכל הרצאה אשר תקבע במסגרת הקורס.
 • מובהר כי “נוכחות בשיעור” משמעה נוכחות בכל השיעור במלואו ולא הגעה לחלק מהשיעור.
 • על התלמיד להגיע לשיעור בזמן. במידה והתלמיד מאחר מעל ל 15 דקות יכול המדריך לאסור על כניסתו לכיתה כדי לא להפריע למהלך התקין של השיעור.
 • רישום הנוכחות ביומן הכיתה הוא המסמך הקובע בכל שאלה בנושא השתתפות התלמיד בשיעור.
 • בקורסים המוכרים לגמול השתלמות רישום הנוכחות והזכאות לתעודה יעשה על פי נהלי משרד החינוך בעניין גמול השתלמות.
 • תלמיד אשר בכוונתו להעדר משיעור כלשהו, יודיע לרכז הקורס מראש ויקבל את אישורו להיעדרות.
 • תלמיד אשר נעדר משיעור מוטלת עליו החובה להתעדכן לגבי הודעות ושינויי מערכת שהועברו בשיעור וכן לגבי חומר עזר אשר חולק בשיעור.
 • תלמיד אשר נעדר משיעור מוטלת עליו החובה להשלמת החומר הנלמד באותו שיעור, באופן עצמאי.
 • במקרה חירום, ניתן להשאיר הודעה במזכירות מרכז ההדרכה
 • למרכז ההדרכה הזכות והסמכות הבלעדית להגדיר חופשות במערכת השעות.
 • תלמיד אשר יעדר מהקורס למעלה מחמישה מפגשים רצופים ולא יעדכן על כך מראש את רכז הקורס (ויקבל את אישורו הכתוב) מקומו בהמשך הקורס לא יובטח. 

8.2 מבחנים, תרגילים ופרויקטים
אנו, Fixdigital  הדרכה מאמינים כי הבנה אקטיבית, דהיינו יכולת יישום עצמאית, מושגת רק באמצעות עשיית תרגילים רבים, מעבר מבחנים וביצוע פרויקטים. זוהי תפישת עולמנו. אנו מתחייבים לבדוק כל תרגיל ומבחן תוך שבועיים ממועד ההגשה. פרויקטים ייבדקו תוך חודש ממועד ההגשה.


8.3 ציונים

 • ציון מעבר – ציון מעבר מבחן/פרויקט/תרגיל הינו קבלת ציון 65 ומעלה. בסמכותו של מנהל תחום לאשר ציון מעבר אחר.
 • חלה על התלמידים חובת מעבר כל המבחנים והפרויקטים בציון עובר ומעלה. כישלון במבחן/פרויקט יירשם בגיליון הציונים של התלמיד, זאת כל עוד לא עבר בהצלחה את אותה מטלה וימנע קבלת תעודת סיום בהצלחה.
 • יש להשלים את כל החובות בקורס (עבודות, מבחנים וכד’) עד למועד שהוגדר ע”י רכז הקורס ולא יאוחר מ-6 חודשים מיום סיום הקורס. תלמיד אשר לא ישלים את חובותיו בזמן זה לא יהיה זכאי לתעודת סיום. למען הסר ספק , מבחנים או עבודות שהוגשו 6 חודשים אחרי סיום הקורס לא יבדקו.
 • לרשות התלמיד תעמוד הזכות לערוך מבחן חוזר במועד מיוחד. ניתן להבחן בבחינה חוזרת פעם אחת בלבד , קרי לכל מבחן יתקיים מועד א ומועד ב. לא יינתנו מועדים נוספים.

בסמכות הועדה לקבל את ההחלטות הבאות:

 1. לאפשר לתלמיד להמשיך את לימודיו ללא שינוי.
  2. לחייב את התלמיד לחזור על הקורס ולהבחן במקצוע שנית.
  3. להעביר את התלמיד לקורס שנפתח במועד מאוחר יותר.
  4. להרחיק את התלמיד מהקורס ולזכותו בקורס אחר לפי יתרת השעות שטרם קיבל ובתנאי שיש באותו קורס מקום פנוי.
  5. להסדיר את המשך לימודיו של התלמיד לפי ראות עיני הועדה.

בקורסי ניתוח מערכות במתכונת מורחבת חובה לעבור את כל המבחנים בכפוף להוראות לשכת מנתחי המערכות בישראל.

8.4 השמה
Fixdigital  הדרכה מסייעת בהשמות לתלמידים באמצעות מח’ השמת בוגרים. האחריות על
מציאת העבודה חלה על התלמיד.
למען הסר ספק יובהר כי Fixdigital  הדרכה אינה מתחייבת למצוא עבודה לתלמידיה, אלא רק לסייע במידת האפשר.

8.5 חובת הגשת עבודות
חלה על התלמידים חובת הגשת מטלות בזמן שנקבע ע”י המרצה ו/או רכז/ת הקורס. העבודות יוגשו לרכז/ת הקורס .
תלמיד המבקש לקבל דחייה במועד הגשת מטלה, מתבקש לקבל אישור מראש ובכתב של המרצה או רכז/ת הקורס. התלמיד יקבל אישור על הגשת העבודה. האישור ישמש בידיו כהוכחה על הגשתה עבודה. (באחריות התלמיד לשמור העתק/גיבוי של העבודה שהוגשה).

8.6 חובת השתתפות במבחנים

 • Fixdigital הדרכה תקיים שני מועדים בלבד לכל בחינה.
 • חלה על התלמידים חובת השתתפות בכל המבחנים שיערכו במסגרת הקורס. היעדרות לא מוצדקת ממבחן תגרור ציון נעדר ללא רשות (להלן: נל”ר שמשמעו – ציון אפס).
 • תלמיד המתכנן להעדר ממבחן, יודיע שבוע מראש למרכז הקורס.
 • תלמיד אשר נעדר ממועד הבחינה עקב שירות מילואים פעיל, יגיש למרכז הקורס בקשה בכתב להיבחן במועד מיוחד, ויצרף לבקשתו אישור מילואים (טופס 3010). ללא הגשת אישור לא יינתן מועד לבחינה.
 • תלמיד אשר נעדר מפאת מחלה או חופשת לידה יגיש למרכז הקורס בקשה בכתב להיבחן במועד
 • מיוחד ויצרף לבקשת המועד המיוחד אישור מחלה. ללא הגשת האישור לא יינתן מועד לבחינה.
 • ניתן להבחן בבחינה חוזרת פעם אחת בלבד , קרי לכל מבחן יתקיים מועד א ומועד ב. לא יינתנו מועדים נוספים.
 • לצורך תאום מועד לבחינה מיוחדת, יפנה התלמיד לרכז/ת הקורס.
 • תלמיד אשר בחר שלא לגשת לאחד מהמועדים, שלא בשל הסיבות לעיל, לא יהיה זכאי בשום אופן למועד מיוחד.

8.7  שיפור ציון חיובי
לתלמיד עומדת הזכות להגשת בקשה למועד מבחן מיוחד לשם שיפור ציון. יש לקחת בחשבון כי קיימת אפשרות להורדת ציון. הציון האחרון הוא זה שירשם בגיליון הציונים.
בכל מקרה לא יינתן לחניך לשפר ציון חיובי ביותר מאשר 2 מקצועות.


8.8 ערעורים
לתלמיד עומדת הזכות לערער על ציון בחינה. על התלמיד למלא לא יאוחר מ- 14 ימים ממועד פרסום הציון, טופס ערעור ולהעבירו לרכז הקורס. ערעור במועד מאוחר יותר לא יתקבל. יש לקחת בחשבון כי קיימת אפשרות להורדת ציון. במבחן בו ניתן פקטור הוא לא יחושב בערעור. הציון האחרון הוא זה שירשם בגיליון הציונים.
מבחנים ועבודות יישמרו עד חודש מיום פרסום הציונים לצורך הגשת ערעור. לאחר מועד זה מרכז ההדרכה לא מתחייב לשמור עבודות.

8.9 שיטת לימוד
Fixdigital  הדרכה מאמינה בצורת לימוד של זוגות עבודה ובהתאם לכך הקורסים נלמדים עם שני תלמידים על מחשב.

10 עדכונים

 • חובת עדכון פרטים אישיים חלה על התלמיד. על התלמיד לעדכן את רכזי/ות הקורס בכל שינוי בכתובתו, מספר הטלפון שלו , כתובת הדוא”ל שלו וכד’.
 • עדכונים והודעות שיישלחו אל התלמיד בדואר, בדוא”ל, ב- SMS או בהודעה קולית בטלפון, לפי הפרטים שמסר התלמיד, יחשבו כאילו נמסרו לו אישית.
 1. תוכנית לימודים
  § בתחילת הקורס תחולק מערכת שעות לכל הקורס. מערכת זו אינה סופית וכפופה לשינויים על פי שיקול דעת מקצועי של מרכז ההדרכה.
  § Fixdigital הדרכה שומרת לעצמה את הזכות לשנות עפ”י שיקולים מקצועיים ובהודעה מוקדמת בת 5 ימים את תכנית הקורס, הנושאים הנלמדים והיקף השעות בכל נושא.
  § Fixdigital הדרכה שומרת לעצמה את הזכות לשנות עפ”י שיקולים מקצועיים ו/או אילוצים בלתי צפויים את שיבוצי המרצים ומועדי המפגשים לרבות הארכת הקורס ודחיית מועד סיומו.
  § השלמת שעות ותרגולים – במידה ויקבעו שיעורים נוספים , מעבר לתוכנית הלימודים הרגילה, אין התחייבות כי הם ייקבעו בימי הלימוד הרגילים של הכיתה
 2. טוהר מידות
  הלימודים במרכז ההדרכה כמו גם העבודה במגזר ההיי-טק והמחשוב מחייבים מידה רבה של אמון הדדי בין התלמידים לבין סגל מרכז ההדרכה.
  אנו מייחסים חשיבות רבה לטוהר המידות וליושר האישי של התלמידים.
  כל עבודה, תרגיל, מבחן או פרויקט יתבצעו ע”י חניך אחד בלבד, אלא אם נאמר במפורש אחרת.
  אנו רואים בחומרה רבה העתקת ו/או ניסיון העתקת תרגילים, עבודות, פרויקטים ומבחנים.

 3. משמעת

12.1 עבירות משמעת
עבירת משמעת הנה אחת מהעבירות המנויות להלן שבוצעה ע”י תלמיד:
1. אי ציות להוראות של הנהלת מרכז ההדרכה, מדריכיו ו/או עובדיו, שניתנו על ידם עקב מילוי תפקידם.
2. מסירת ידיעה כוזבת ביודעין למרכז ההדרכה, מדריכיו או עובדיו, או הסתרת מידע ביודעין, או ביצוע
3. מעשה תרמית לשם קבלת זכויות במרכז ההדרכה, או בקשר ללימודים במרכז ההדרכה.
4. הונאה במבחן, עבודת בית, תרגיל, פרויקט או עבודה אחרת המוטלת על התלמיד בקשר עם לימודיו.
5. הפרה של הוראות המתייחסות למבחן, עבודת בית, תרגיל, פרויקט או עבודה אחרת המוטלת על התלמיד בקשר עם לימודיו, לרבות הוראות בדבר התנהגות במהלך בחינה בכתב או בע”פ.
6. הפרה של הוראות תקנון זה.
7. הפרעה להוראה, או הפרעה לכל פעילות אחרת המתקיימת במרכז ההדרכה מטעם מרכז ההדרכה.
8. פגיעה במתכוון או ברשלנות ברכוש מרכז ההדרכה, או ברכוש אחר המשמש לצרכיו.
9. התנהגות שיש בה משום פגיעה בכבודם, בגופם או ברכושם של מנהלי, מרצי, עובדי ותלמידי מרכז ההדרכה, אם נעשתה עקב או בקשר למעמדם כמנהלים, מרצים ועובדים או תלמידים או אם נעשתה בתחומי מרכז ההדרכה.
10. התנהגות פרועה, רעשנית או אלימה, כל אלה, בין שנעשו בתחומי מרכז ההדרכה ובין בסמוך לו, בין שנעשו כלפי מרכז ההדרכה, עובדיו, מרציו ותלמידיו ובין כלפי צדדים שלישיים.
11. התנהגות שאינה הולמת את כבוד מרכז ההדרכה או מעמד של תלמיד, בין אם נעשתה בתחומי
12. מרכז ההדרכה או מחוצה לו ובין אם נעשתה עקב או בקשר למעמד של תלמיד או לפעילות במרכז ההדרכה, הן במישרין והן בעקיפין.
13. שימוש בלתי חוקי בהרשאות ללימוד מרחוק.
14. התנהגות שאינה הולמת במהלך השיעור.


12.2 טיפול בעבירות משמעת
עבירות משמעת יטופלו במסגרת ועדות ההוראה המשמשות כוועדות המשמעת של מרכז ההדרכה.
במרכז ההדרכה מכהנות שתי ועדות הוראה כדלקמן:
1. ועדת הוראה תחומית (בכהונת ראש התחום המקצועי, רכז הקורס הספציפי וכן מדריך הקורס).
2. ועדת הוראה עליונה (בכהונת מנכ”ל מרכז ההדרכה, ראשי התחומים המקצועיים (לפי העניין) ורכזי (הקורסים).
ועדות ההוראה משמשות כאמור כוועדות משמעת לטיפול בעבירות משמעת.
תלמיד שנחשד בעבירת משמעת יובא בפני ועדת ההוראה התחומית לשם קבלת החלטה בעניינו.
הועדה רשאית לקבל את ההחלטות כדלקמן:

 • לזכות את התלמיד.
 • לחייב את התלמיד ולהטיל עליו את העונשים הבאים:

o נזיפה.
o פסילת בחינה בה נבחן התלמיד.
o פסילת פרויקט או עבודה אחרת המוטלת על התלמיד בקשר עם לימודיו.
o עיכוב מתן תעודה, או מתן אישור המעיד על לימודי התלמיד, למשך תקופה שתיקבע.
o הרחקה מחלק ממסלול לימודים לתקופה שתיקבע.
o הרחקה ממרכז ההדרכה לתקופה שתיקבע, ללא זיכוי כספי.
o הרחקה ממרכז ההדרכה לצמיתות, ללא זיכוי כספי.
o ביטול זכויות או הישגים בלימודים שנרכשו כתוצאה ממרמה לרבות שלילת הזכות לקבל תעודה או אישור המעידים על לימודים אלה.

 • לתלמיד תינתן הזכות לערער בפני ועדת ההוראה העליונה.
 • ההחלטה המתקבלת בוועדת ההוראה העליונה הנה סופית.

 

בהצלחה